Γενικά φίλτρα

Εκπτωτικός κωδικός και κουπόνια του TripAdvisor Μάιος 2024

Το TripAdvisor προσφέρει στους ταξιδιώτες μια ποικιλία από κουπόνια και προσφορές για να βοηθήσει τους χρήστες να εξοικονομήσουν χρήματα στις ταξιδιωτικές κρατήσεις. Τα κουπόνια μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του TripAdvisor, το TripAdvisor για κινητά... Διαβάστε Περισσότερα
Βαθμολογία: Ν/Α
Rating: 5 - 1 ψήφος
 • 1

Κωδικός προσφοράς 5% στο TripAdvisor.com

17 Μαΐου 2025 ΔΕΙΤΕ ΚΩΔ DFC5
10%
 • 9

Κωδικός προσφοράς του TripAdvisor: λάβετε 10% στην επόμενη κράτησή σας

Σεπτέμβριος 30, 2024 ΔΕΙΤΕ ΚΩΔ ET10
10%
 • 15

Κωδικός προσφοράς Tripadvisor: επιπλέον 10% έκπτωση

Δεκέμβριος 31, 2024 ΔΕΙΤΕ ΚΩΔ ET10

Πού μπορείτε να βρείτε εκπτωτικούς κωδικούς Tripadvisor

Λοιπόν, φαίνεται απλό να αποκτήσετε ένα εκπτωτικό κουπόνι του TripAdvisor, αν και δεν είναι πάντα τόσο απλό. Γιατί το λέμε αυτό; Επειδή δεν λειτουργούν πάντα οι εκπτωτικοί κωδικοί του TripAdvisor σε γενικούς ιστότοπους που είναι αφιερωμένοι σε κωδικούς προσφοράς, οπότε θα πρέπει να λάβετε τους κωδικούς προσφοράς του TripAdvisor από άλλες πηγές.

Βρείτε εδώ όπου μπορείτε να βρείτε τους κωδικούς προσφοράς του TripAdvisor

 • Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του TripAdvisor για να λαμβάνετε αποκλειστικούς εκπτωτικούς κωδικούς.
 • Ακολουθήστε το TripAdvisor σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το Twitter και το Instagram για να είστε ενημερωμένοι με τις πιο πρόσφατες προσφορές και εκπτωτικούς κωδικούς.
 • Ελέγχετε τακτικά τον ιστότοπο του TripAdvisor για τυχόν τρέχουσες προσφορές ή ειδικές προσφορές.
 • Εγγραφείτε στο πρόγραμμα επιβράβευσης του TripAdvisor για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εκπτώσεις και κωδικούς μόνο για μέλη.
 • Χρησιμοποιήστε διαδικτυακούς ιστότοπους κουπονιών και μηχανές αναζήτησης για να βρείτε επιπλέον εκπτωτικούς κωδικούς για το TripAdvisor.
 • Εξετάστε το ενδεχόμενο να κάνετε κράτηση μέσω της εφαρμογής για κινητά του TripAdvisor, καθώς συχνά προσφέρουν εκπτώσεις και κωδικούς αποκλειστικά για εφαρμογές.
Κουπόνι του TripAdvisor

Τι είδη κωδικών προσφοράς προσφέρει το TripAdvisor

Εκτός από τους εκπτωτικούς κωδικούς του TripAdvisor για καταλύματα σε ξενοδοχεία, υπάρχουν και άλλοι τύποι προωθητικών προσφορών και εκπτωτικών κουπονιών του TripAdvisor. Παρακάτω έχουμε συνοψίσει για εσάς μια λίστα με τους πιο συνηθισμένους τύπους κωδικών προσφοράς του TripAdvisor, ώστε να γνωρίζετε τι να περιμένετε όταν θέλετε να λάβετε έκπτωση στην ταξιδιωτική πύλη του TripAdvisor.

Όλοι οι τύποι κωδικών προσφοράς του TripAdvisor

 • Κωδικοί έκπτωσης ξενοδοχείων: Το TripAdvisor προσφέρει κουπόνια για διάφορα ξενοδοχεία, από πολυτελή ξενοδοχεία έως οικονομικά ξενοδοχεία. Τα κουπόνια μπορούν να προσφέρουν εκπτώσεις έως και 50% εκτός της τιμής του δωματίου.
 • Κωδικοί έκπτωσης για εστιατόρια: Το TripAdvisor προσφέρει κουπόνια για μια ποικιλία εστιατορίων, από εστιατόρια εξαιρετικής κουζίνας έως εστιατόρια γρήγορου φαγητού. Τα κουπόνια μπορούν να προσφέρουν εκπτώσεις έως και 50% εκτός της τιμής παραγγελίας.
 • Κωδικοί έκπτωσης δραστηριότητας: Το TripAdvisor προσφέρει κουπόνια για ποικίλες δραστηριότητες, από ημερήσιες εκδρομές έως εισιτήρια συναυλιών. Τα κουπόνια μπορούν να προσφέρουν εκπτώσεις έως και 50% από το κόστος της δραστηριότητας.
 • Κωδικοί δωρεάν προσφοράς: Αυτοί προσφέρουν δωρεάν είδη ή υπηρεσίες, όπως δωρεάν διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο ή δωρεάν γεύματα σε εστιατόρια. Για παράδειγμα, ένας κωδικός προσφοράς για μια δωρεάν διανυκτέρευση ξενοδοχείου θα προσφέρει μια δωρεάν διανυκτέρευση στο επιλεγμένο ξενοδοχείο.
Εκπτωτικός κωδικός TripAdvisor

Κανόνες για τη χρήση κωδικών προσφοράς του TripAdvisor

Επειδή οι εκπτωτικοί κωδικοί του TripAdvisor έχουν ορισμένους περιορισμούς όταν προσφέρονται, μερικές φορές δεν λειτουργούν για όλες τις κατηγορίες της ταξιδιωτικής πύλης του TripAdvisor ή μερικές φορές η έκπτωση είναι διαφορετική από ό,τι θα περιμένατε. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να διαβάσετε προσεκτικά την περιγραφή που συνοδεύει το κουπόνι του TripAdvisor και να ακολουθήσετε ορισμένους κανόνες.

Αυτοί είναι οι κανόνες για τη χρήση κουπονιού του TripAdvisor

 • Τα κουπόνια του TripAdvisor μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του κόστους μιας ταξιδιωτικής κράτησης στο TripAdvisor.
 • Τα κουπόνια του TripAdvisor βρίσκονται στον ιστότοπο του TripAdvisor, στην εφαρμογή για κινητά του TripAdvisor ή σε άλλους ιστότοπους με κουπόνια.
 • Για να χρησιμοποιήσετε έναν εκπτωτικό κωδικό του TripAdvisor, πρέπει να τον εισάγετε στο πεδίο του εκπτωτικού κωδικού όταν κάνετε κράτηση.
 • Εγκυρότητα κουπονιού: Τα κουπόνια του TripAdvisor έχουν περιορισμένη ισχύ. Βεβαιωθείτε ότι ο εκπτωτικός κωδικός που χρησιμοποιείτε εξακολουθεί να ισχύει πριν κάνετε κράτηση.
 • Τύπος κράτησης: Τα κουπόνια του TripAdvisor περιορίζονται συχνά σε συγκεκριμένους τύπους κρατήσεων. Βεβαιωθείτε ότι ο εκπτωτικός κωδικός που χρησιμοποιείτε είναι έγκυρος για τον τύπο κράτησης που θέλετε να κάνετε.
 • Αξία κουπονιού: Τα κουπόνια του TripAdvisor μπορούν να προσφέρουν μια ποικιλία εκπτώσεων, όπως εκπτώσεις σε μετρητά, ποσοστιαίες εκπτώσεις ή δωρεάν προσφορές. Βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε την αξία της έκπτωσης που προσφέρει ο εκπτωτικός κωδικός που χρησιμοποιείτε.
 • Τα κουπόνια του TripAdvisor ενδέχεται να υπόκεινται σε άλλους περιορισμούς, όπως μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή τοποθεσία. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε όλους τους περιορισμούς του εκπτωτικού κουπονιού που χρησιμοποιείτε πριν κάνετε κράτηση.
Κωδικός κουπονιού TripAdvisor

Τρέχουσες προσφορές και κουπόνια του TripAdvisor

Θέλετε να μείνετε ενημερωμένοι με τους πιο πρόσφατους κωδικούς προσφοράς του TripAdvisor; Θέλετε να μάθετε ποιοι κωδικοί έκπτωσης του TripAdvisor που βρήκατε εξακολουθούν να ισχύουν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία; Ακολουθεί μια λίστα με τις πιο πρόσφατες προωθητικές προσφορές του TripAdvisor και τους εκπτωτικούς κωδικούς.

Τελευταίες προωθητικές προσφορές και εκπτωτικούς κωδικούς TripAdvisor

 • 20% έκπτωση σε επιλεγμένα ξενοδοχεία στην Ευρώπη.
 • Αγοράστε 2 εισιτήρια για ένα τοπικό αξιοθέατο και κερδίστε 1 εισιτήριο δωρεάν.
 • Απολαύστε ένα 10% έκπτωση σε ξεναγήσεις στην Ασία.
 • Λάβετε ένα δωρεάν επιδόρπιο με κάθε κύριο πιάτο στα εστιατόρια που συμμετέχουν.
 • Αποθήκευση 15% για περιποιήσεις σπα σε επιλεγμένα θέρετρα.
 • Κλείστε ένα πακέτο διακοπών και λάβετε ένα κουπόνι $100 για μελλοντικά ταξίδια.
 • Επωφεληθείτε από ένα 25% έκπτωση στις μεταφορές από το αεροδρόμιο στη Βόρεια Αμερική.
Κωδικός προσφοράς του TripAdvisor

Ετήσιες διαφημιστικές καμπάνιες που προσφέρονται από το TripAdvisor

Εκπτώσεις στη Μαύρη Παρασκευή του TripAdvisor

Είτε σχεδιάζετε τις επόμενες διακοπές σας είτε ψάχνετε για πολλά ξενοδοχεία, πτήσεις ή δραστηριότητες, το TripAdvisor σας καλύπτει. Με τις προσφορές τους για τη Μαύρη Παρασκευή, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα σε ταξίδια. Από πολυτελή θέρετρα έως φθηνά καταλύματα, το TripAdvisor έχει μια μεγάλη γκάμα επιλογών που ταιριάζουν στις ανάγκες κάθε ταξιδιώτη. Επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις της Black Friday και απολαύστε σημαντική εξοικονόμηση στις κρατήσεις ξενοδοχείων. Είτε σχεδιάζετε μια ρομαντική απόδραση είτε οικογενειακές διακοπές, το TripAdvisor έχει το τέλειο ξενοδοχείο για εσάς σε ασυναγώνιστες τιμές. Εκτός από τις μειωμένες διαμονές σε ξενοδοχεία, το TripAdvisor προσφέρει επίσης εξαιρετικές προσφορές για πτήσεις και δραστηριότητες. Με το εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών τους, μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες τιμές σε πτήσεις προς τον προορισμό των ονείρων σας. Και μόλις φτάσετε, αξιοποιήστε στο έπακρο το ταξίδι σας με εκπτωτικές δραστηριότητες και εκδρομές. Από περιηγήσεις στα αξιοθέατα έως δραστηριότητες περιπέτειας, το TripAdvisor έχει κάτι για όλους. Μην χάσετε τις απίστευτες προσφορές της Μαύρης Παρασκευής του TripAdvisor. Ξεκινήστε να σχεδιάζετε το επόμενο ταξίδι σας σήμερα και επωφεληθείτε από εκπληκτικές εκπτώσεις σε ξενοδοχεία, πτήσεις και δραστηριότητες. Με το TripAdvisor μπορείτε να ταξιδέψετε σε όλο τον κόσμο χωρίς να ξοδέψετε πολλά.

Εκπτώσεις του TripAdvisor Cyber ​​Monday

Η Cyber ​​Monday συμβαίνει ξανά φέτος και το TripAdvisor προσφέρει εκπληκτικές εκπτώσεις. Είτε σχεδιάζετε διακοπές είτε απλώς αναζητάτε μια απόδραση το Σαββατοκύριακο, είναι η τέλεια στιγμή για να κλείσετε το επόμενο ταξίδι σας. Με τις προσφορές της Cyber ​​Monday σε ξενοδοχεία, πτήσεις και πακέτα διακοπών, μπορείτε να εξοικονομήσετε σημαντικά έξοδα ταξιδιού. Μην χάσετε αυτές τις απίστευτες εκπτώσεις από το TripAdvisor. Ξεκινήστε να σχεδιάζετε το ταξίδι των ονείρων σας σήμερα. Όταν πρόκειται να βρείτε τις καλύτερες προσφορές για ξενοδοχεία, το TripAdvisor σας καλύπτει. Με την εκτενή βάση κριτικών και αξιολογήσεων, μπορείτε εύκολα να βρείτε το τέλειο ξενοδοχείο που ταιριάζει στον προϋπολογισμό και τις προτιμήσεις σας. Και με τις εκπτώσεις Cyber ​​Monday, μπορείτε να απολαμβάνετε ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση διαμονής. Είτε αναζητάτε ένα πολυτελές θέρετρο είτε ένα άνετο bed and breakfast, το TripAdvisor έχει επιλογές για κάθε τύπο ταξιδιώτη. Αλλά οι οικονομίες δεν σταματούν στα ξενοδοχεία. Το TripAdvisor προσφέρει επίσης μειωμένες πτήσεις και πακέτα διακοπών κατά τη διάρκεια της Cyber ​​Monday. Είτε πετάτε σε όλη τη χώρα είτε εξερευνάτε έναν νέο προορισμό, μπορείτε να βρείτε εξαιρετικές προσφορές για πτήσεις που ταιριάζουν στις ταξιδιωτικές σας ανάγκες. Και με πακέτα διακοπών, μπορείτε να εξοικονομήσετε ακόμη περισσότερα ομαδοποιώντας πτήσεις και καταλύματα. Επωφεληθείτε από αυτές τις εκπτώσεις της Cyber ​​Monday και ξεκινήστε να σχεδιάζετε την επόμενη περιπέτειά σας με το TripAdvisor.

Χριστουγεννιάτικες εκπτώσεις του TripAdvisor

Αναζητάτε τις καλύτερες χριστουγεννιάτικες προσφορές και προσφορές; Μην ψάχνετε πέρα ​​από το TripAdvisor. Με την περίοδο των διακοπών προ των πυλών, το TripAdvisor είναι εδώ για να σας βοηθήσει να σχεδιάσετε την τέλεια χριστουγεννιάτικη απόδραση. Είτε ονειρεύεστε μια ζεστή καμπίνα στο βουνό είτε μια ηλιόλουστη απόδραση στην παραλία, το TripAdvisor σας καλύπτει. Από τις μειωμένες τιμές των ξενοδοχείων paba μέχρι τα αποκλειστικά πακέτα, θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε αυτά τα Χριστούγεννα πραγματικά ξεχωριστά. Μην χάσετε τις απίστευτες εκπτώσεις και προσφορές που είναι διαθέσιμες στο TripAdvisor αυτές τις γιορτές. Ζήστε τη μαγεία των Χριστουγέννων με τις εκπληκτικές προσφορές του TripAdvisor σε κορυφαία ξενοδοχεία και θέρετρα. Είτε αναζητάτε μια πολυτελή διαμονή είτε μια οικονομική επιλογή, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από μέρη για να μείνετε για να διαλέξετε. Επωφεληθείτε από τις ειδικές χριστουγεννιάτικες τιμές και απολαύστε την άνεση και την άνεση ενός άρτια εξοπλισμένου δωματίου. Κάντε κράτηση τώρα και κάντε αυτά τα Χριστούγεννα αξέχαστα. Εκτός από εξαιρετικές προσφορές σε ξενοδοχεία, το TripAdvisor προσφέρει επίσης φανταστικές εκπτώσεις σε πτήσεις, ενοικίαση αυτοκινήτου και πακέτα διακοπών. Επωφεληθείτε από τις χριστουγεννιάτικες προσφορές και εξοικονομήστε χρήματα στα έξοδα ταξιδιού σας. Είτε σχεδιάζετε οικογενειακές διακοπές είτε μια ρομαντική απόδραση, το TripAdvisor έχει τις καλύτερες προσφορές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Με λίγα μόνο κλικ, μπορείτε να κάνετε κράτηση για ολόκληρο το ταξίδι σας και να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα. Μην χάσετε τις απίστευτες χριστουγεννιάτικες προσφορές που είναι διαθέσιμες στο TripAdvisor. Ξεκινήστε να σχεδιάζετε τις ονειρεμένες χριστουγεννιάτικες διακοπές σας σήμερα!

Καλοκαιρινές εκπτώσεις του TripAdvisor

Σχεδιάζετε μια καλοκαιρινή απόδραση; Μην ψάξετε πέρα ​​από το TripAdvisor για τις καλύτερες προσφορές και εκπτώσεις στις επόμενες διακοπές σας. Με ένα ευρύ φάσμα επιλογών από πολυτελή θέρετρα έως φθηνά καταλύματα, το TripAdvisor έχει κάτι για όλους. Είτε αναζητάτε μια παραθαλάσσια απόδραση είτε μια περιπέτεια στην πόλη, το TripAdvisor σας καλύπτει. Επωφεληθείτε από τις καλοκαιρινές προσφορές τους και απολαύστε αποκλειστικές εκπτώσεις σε ξενοδοχεία, πτήσεις και δραστηριότητες. Μη χάσετε την ευκαιρία να κάνετε μεγάλες εξοικονομήσεις στις καλοκαιρινές σας διακοπές. Με το TripAdvisor μπορείτε να εμπιστευτείτε ότι έχετε τις καλύτερες τιμές και την υψηλότερη ποιότητα. Κάντε κράτηση τώρα και κάντε τα καλοκαιρινά σας όνειρα πραγματικότητα. Μην περιμένετε, αυτές οι προσφορές δεν θα διαρκέσουν πολύ. Ξεκινήστε να σχεδιάζετε την τέλεια καλοκαιρινή σας απόδραση με το TripAdvisor σήμερα.

Χειμερινές εκπτώσεις του TripAdvisor

Το TripAdvisor προσφέρει συναρπαστικές χειμερινές εκπτώσεις και προσφορές. Είτε σχεδιάζετε ένα ταξίδι σκι είτε μια άνετη χειμερινή απόδραση, τώρα είναι η τέλεια στιγμή για να επωφεληθείτε από αυτές τις εκπληκτικές προσφορές. Από τις μειωμένες τιμές ξενοδοχείων μέχρι τα ειδικά πακέτα, υπάρχει κάτι για όλους. Αν ονειρευτείτε ότι χτυπάτε τις πλαγιές, το TripAdvisor σας καλύπτει. Με τις χειμερινές τους εκπτώσεις, μπορείτε να βρείτε εξαιρετικές προσφορές σε χιονοδρομικά κέντρα και καταλύματα σε δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς. Δεν έχει σημασία τι προτιμάτε, θα βρείτε το τέλειο μέρος για να μείνετε σε ένα κλάσμα της τιμής. Αλλά οι χειμερινές διακοπές δεν αφορούν μόνο το σκι. Το TripAdvisor προσφέρει επίσης εκπτώσεις σε φιλόξενους ξενώνες, πολυτελή σπα και ρομαντικές αποδράσεις. Είτε θέλετε να χαλαρώσετε δίπλα στο τζάκι είτε να εξερευνήσετε μια χειμερινή χώρα των θαυμάτων, σας περιμένει μια σούπερ προσφορά. Μην χάσετε αυτές τις απίστευτες χειμερινές εκπτώσεις και προσφορές από το TripAdvisor. Ξεκινήστε να σχεδιάζετε τις ονειρεμένες χειμερινές σας διακοπές σήμερα και κερδίστε χρήματα στην επόμενη απόδρασή σας. Κουπόνι του TripAdvisor

Συχνές ερωτήσεις για το TripAdvisor

Το TripAdvisor προσφέρει εκπτωτικούς κωδικούς;

Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν 4 εκπτωτικοί κωδικοί και προσφορές που θα λειτουργήσουν για το TripAdvisor τον Μάιο του 2024 και οι καλύτερες προσφορές κουπονιών 10% Εκπτωση.

Ποια είναι τα πιο πρόσφατα κουπόνια και εκπτωτικοί κωδικοί για το TripAdvisor;

Τι είναι οι εκπτωτικοί κωδικοί του TripAdvisor;

Οι εκπτωτικοί κωδικοί του TripAdvisor είναι κωδικοί προσφοράς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του κόστους μιας κράτησης στο TripAdvisor. Αυτοί οι κωδικοί μπορούν να βρεθούν στον ιστότοπο του TripAdvisor, στην εφαρμογή για κινητά του TripAdvisor ή σε άλλους ιστότοπους με κουπόνια.

Πώς μπορώ να βρω εκπτωτικούς κωδικούς του TripAdvisor;

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του TripAdvisor. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για κινητά του TripAdvisor. Επισκεφτείτε άλλους ιστότοπους κουπονιών.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω έναν εκπτωτικό κωδικό του TripAdvisor;

Για να χρησιμοποιήσετε έναν εκπτωτικό κωδικό του TripAdvisor, πρέπει να τον εισάγετε στο πεδίο του εκπτωτικού κωδικού όταν κάνετε κράτηση. Ο εκπτωτικός κωδικός θα εφαρμοστεί αυτόματα στη συνολική αξία της κράτησής σας.

Τι είδους εκπτώσεις μπορούν να προσφέρουν οι εκπτωτικοί κωδικοί του TripAdvisor;

Οι εκπτωτικοί κωδικοί του TripAdvisor μπορούν να προσφέρουν μια ποικιλία εκπτώσεων, όπως:
 • Εκπτώσεις σε μετρητά: Αυτές οι εκπτώσεις μειώνουν άμεσα τη συνολική αξία της κράτησης.
 • Εκπτώσεις ποσοστού: Αυτές οι εκπτώσεις μειώνουν τη συνολική αξία της κράτησης κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό.
 • Δωρεάν προσφορές: Αυτές οι προσφορές παρέχουν δωρεάν είδη ή υπηρεσίες, όπως δωρεάν διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο ή δωρεάν γεύματα σε εστιατόρια.

Ισχύουν οι εκπτωτικοί κωδικοί του TripAdvisor για όλες τις κρατήσεις;

Όχι, οι εκπτωτικοί κωδικοί του TripAdvisor δεν ισχύουν για όλες τις κρατήσεις. Οι εκπτωτικοί κωδικοί συχνά περιορίζονται σε συγκεκριμένους τύπους κρατήσεων, όπως κρατήσεις ξενοδοχείων, κρατήσεων εστιατορίων ή κρατήσεων δραστηριοτήτων. Οι κωδικοί έκπτωσης ενδέχεται επίσης να περιορίζονται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους ή τοποθεσίες.

Τι συμβαίνει εάν ένας εκπτωτικός κωδικός του TripAdvisor δεν λειτουργεί;

Εάν ένας εκπτωτικός κωδικός του TripAdvisor δεν λειτουργεί, υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορείτε να δοκιμάσετε: Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός έχει εισαχθεί σωστά. Ελέγξτε εάν ο κωδικός εξακολουθεί να ισχύει. Ελέγξτε αν ο κωδικός είναι έγκυρος για τον τύπο κράτησης που θέλετε να κάνετε.

Πώς να προσθέσετε έναν κωδικό προσφοράς Tripadvisor

Θέλετε να έχετε μια εξαιρετική τιμή για διαμονή, πτήσεις, κρουαζιέρες ή ενοικιάσεις αυτοκινήτων; Χρησιμοποιήστε το TripAdvisor και προσθέστε ένα κουπόνι πριν ολοκληρώσετε την κράτησή σας για να λάβετε την καλύτερη δυνατή τιμή. Δείτε πώς:

 • 1
  Επιλέξτε τι θέλετε να κάνετε κράτηση από το TripAdvisor, επιλέξτε τον προορισμό και τις ημερομηνίες ταξιδιού σας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση.
 • 2
  Κάντε κλικ στο κουμπί ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στην προσφορά που θέλετε.
 • 3
  Στη νέα σελίδα που εμφανίζεται, αυτή με την επιλογή που επιλέξατε, αναζητήστε το πλαίσιο με το κείμενο «Κωδικός προσφοράς».
 • 4
  Πληκτρολογήστε το κουπόνι του TripAdvisor και κάντε κλικ στο κουμπί ΕΦΑΡΜΟΓΗ για να δείτε την έκπτωση.
 • 5
  Εισαγάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία και επιλέξτε τον τρόπο πληρωμής σας για να ολοκληρώσετε την κράτησή σας σήμερα με το TripAdvisor.

Τρέχοντες εκπτωτικούς κωδικούς και προσφορές για το TripAdvisor

🛍️ Κατηγορία Ταξίδι
🔥 Συνολικές Προσφορές 4
🎇️ Κωδικοί έκπτωσης 4
📌 Προσφορές 0
➡️ Καλύτερο κουπόνι 10% Έκπτωση
🆕 Το νεότερο κουπόνι 10% Έκπτωση
🚚 Δωρεάν αποστολή ΟΧΙ
🔄 Περίοδος επιστροφής 30 Ημέρες
⏳ Τελευταία ενημέρωση 18 2024 Μαΐου

Οι καλύτεροι κωδικοί κουπονιών για το TripAdvisor

ΚΩΔΙΚΟΣ του TripAdvisor ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του TripAdvisor ΛΗΓΕΙ
DFC5 Κωδικός προσφοράς 5% στο TripAdvisor.com 17 Μαΐου 2025
CNET10 Κωδικός προσφοράς του TripAdvisor: λάβετε 10% στην επόμενη κράτησή σας Σεπτέμβριος 30, 2024
CNETAPP12 Κάντε κράτηση τώρα για τις εμπειρίες του TripAdvisor μέσω της εφαρμογής για κινητά για εξοικονόμηση 10% με αυτό το κουπόνι Νοέμβριος 30, 2024
CNET10 Κωδικός προσφοράς Tripadvisor: επιπλέον 10% έκπτωση Δεκέμβριος 31, 2024

Κουπόνια και προσφορές από καταστήματα παρόμοια με το TripAdvisor

 • 0

Κωδικός προσφοράς στο ETIHAD.com: 25% έκπτωση σε επιλεγμένα είδη

Ιούνιος 14, 2025 ΔΕΙΤΕ ΚΩΔ SAVE
 • 2

Κωδικός προσφοράς CONDOR.com 100 USD

Ιούνιος 7, 2025 ΔΕΙΤΕ ΚΩΔ PPER
 • 2

Κωδικός κουπονιού στο Barcelo.com: 5% έκπτωση

Ιούνιος 14, 2025 ΔΕΙΤΕ ΚΩΔ 4CJ5
 • 3

Κωδικός προσφοράς στη Hotels.com: Έκπτωση 8% στους χρήστες Visa

15 Μαΐου 2025 ΔΕΙΤΕ ΚΩΔ ISA8
 • 1

KLOOK.com 5% κωδικό προώθησης

Περισσότερα αποτελέσματα από παρόμοιους ιστότοπους με κουπόνια

London Daily News – 2019-04-01

https://statoperator.com/research/london-daily-news-2019-04-01/
Απόλλων Κωδικός έκπτωσης – 500 kr rabatt på resa to London 2 From London With Love: Thousands Show Solidarity With Palestine 2 Ο Grime λαμβάνει την Αιθιοπική περιποίηση στη συλλογή «London to Addis» 2...

Τρόποι Πληρωμής

PAYPAL
Τραπεζική Μεταφορά
ApplePay
Πιστωτική Κάρτα
Κάρτα δώρων
Με αντικαταβολή

Επιλογές αποστολής

Μέσω e-mail

Επιλογές επικοινωνίας

Kinwick Centre, 32 Hollywood Rd, Central, Χονγκ Κονγκ
klooksg
KlookTravel
klookglobal
www.klook.com

Klook Εισαγωγή

Το Klook.com είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ταξιδιωτικών εμπειριών και δραστηριοτήτων σε μειωμένες τιμές. Με παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες, το Klook.com προσφέρει στους χρήστες την ευκαιρία να εξερευνήσουν διάφορους προορισμούς και να απολαύσουν μοναδικές εμπειρίες σε προσιτές τιμές. Η πλατφόρμα προσφέρει προσφορές για δημοφιλή αξιοθέατα, εκδρομές, παραστάσεις, ακόμη και επιλογές μεταφοράς, επιτρέποντας στους ταξιδιώτες να εξοικονομήσουν χρήματα, ενώ αξιοποιούν στο έπακρο τα ταξίδια τους. Το Klook.com παρέχει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων κριτικών από προηγούμενους πελάτες, διασφαλίζοντας ότι οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Επιπλέον, η πλατφόρμα προσφέρει μια βολική διαδικασία κράτησης, επιτρέποντας στους χρήστες να εξασφαλίσουν εύκολα τις επιθυμητές δραστηριότητές τους με λίγα μόνο κλικ. Συνολικά, το Klook.com είναι μια αξιόπιστη και οικονομικά αποδοτική επιλογή για ταξιδιώτες που θέλουν να βελτιώσουν τις ταξιδιωτικές τους εμπειρίες διατηρώντας ταυτόχρονα χρήματα στο πορτοφόλι τους.

Πολιτική Κρατήσεων KLOOK

Οι κρατήσεις μπορούν να γίνουν μέσω του ιστότοπου Klook ή της εφαρμογής για κινητά. Ακυρώσεις μπορούν να γίνουν έως και μία ώρα πριν από τη δραστηριότητα ή την εκδρομή. Η πολιτική ακύρωσης ποικίλλει ανάλογα με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ή περιήγηση.

Πολιτική ακύρωσης KLOOK

Ορισμένες δραστηριότητες ή εκδρομές ενδέχεται να έχουν πλήρη πολιτική επιστροφής χρημάτων εάν ακυρωθούν εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου. Άλλοι μπορεί να έχουν πολιτική μερικής επιστροφής χρημάτων ή καμία πολιτική επιστροφής χρημάτων. Είναι σημαντικό να διαβάσετε την πολιτική ακύρωσης για κάθε δραστηριότητα ή περιήγηση πριν κάνετε κράτηση. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Klook.com ή επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. Κουπόνι KLOOK
© 2024 oxiDeals. Όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται είναι ένας ενημερωτικός τίτλος.